Selko-e
Kurssilaisten kotisivuja

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE


selko-e@selko-e.fi

Anna palautetta!
Aatsinki Toivo
Ahola Petri
Ahonen Marjo
Asukas Jarno
Filppu Silja
Filppu Silja
Fredriksson Ville
Friman Antti
Haanpää Sinikka
Haataja Arto
Hakala Noora
Hakala Taina
Handroos Minna
Hanhioja Susanna
Honkanen Seija
Honkanen Tarja
Hyötynen Vesa
Hämäläinen Riitta
Hämäläinen Riitta
Hänninen Jari
Jokinen Pirjo
Jutila Erja
Järvinen Jaana
Kantonen Tatu
Kallio Pertti
Kari Taina
Kari Taina
Karttunen Simo
Kasurinen Joel
Kauhajärvi Henna
Kauppinen Katja
Kilpeläinen Tuomo
Korlee Eveliina
Koskinen Jussi
Kurki Eila
Kurki Mirja
Kulman Ville
Kulman Ville
Laakso Mirma
Lahti Maria
Lahti Maria
Laitinen Virve
Lampinen Timo
Lappalainen Tapani
Lehtinen Harri
Lehtinen Satu
Lehtonen Joni
Leiniö Auli
Leppänen Juhani
Leppänen Juhani
Leppävirta Mauri
Liimatta Ilkka
Lilja Jouko
Loijas Tapani
Maukonen Pekka
Mäkinen Markus
Meskus Pentti
Mäkinen Teemu
Mälkiä Sami
Naumanen Sami
Nappari Mikko
Nevalainen Petri
Niemi Irmeli
Kimmo Tapio
Nikonen Johanna
Nordström Jari (vt07)
Nordström Jari (ttpk04)
Osmosalo Markku
Peltonen Hannu
Perukangas Ville
Punkka Katriina
Ranta-aho Pia
Reinola Marja
Saarelainen Kauko
Saariniemi Sampsa
Salimäki Anne
Sarkonen Salla
Selin Kaija
Selin Taru
Seppälä Timo
Soini Raija
Suhonen Lotta
Suokas Jari
Tamminen Johanna
Tamminen Juha
Tuominen Susanna
Tuominen Tomi
Valli Tommi
Uusitalo Kari
Valkama Tiina
Viitanen Salla
Vihtonen Marika
Ylinen Antti (ttpk03)
Ylinen Antti (vt05)
Ylinen Antti (vt05)
Östman Pertti
Ylinen Sanna

Lisätietoja sivuista

Sivulla on koottuna suurin osa Selko-e:n kursseilla vuoden 2003 jälkeen tehdyistä kotisivuista. KVTL:n, Surfeu:n ja Tiscalin -sivuille tehdyt kotisivut eivät ole enää toiminnassa. Joillakin kursseilla sivuja tehtiin kahteen eri osoitteeseen.

Sivujen päivittämistä ja käyttöä voi jatkaa kurssien jälkeenkin.

Ohje kotisivujen käyttämiseen
Miten siirrän tiedot sivulleni?

Mitä kotisivut ovat?
Mitä kotisivut oikeastaan ovat ja miksi niitä tehdään?

Kotisivujen suunnittelu
Mitä pitää miettiä ennen kuin lähtee tekemään kotisivuja?

Kotisivujen tekeminen ja toteuttaminen
Mitä tarvitsen kotisivujen tekemiseen?

Kotisivujen sisältö
Mitä sisältöä kotisivuille voi laittaa?